HALKLA İLİŞKİLER VE İNTERNET

                                                HALKLA İLİŞKİLER VE İNTERNET
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi, hem hedef kitleler hem de kurumlar açısından büyük etkiler yaratmıştır. Son yıllarda özellikle teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, küreselleşmenin etkilerini artırırken, küresel pazarların oluşmasını, kurumların ulaşabileceği hedef kitlelerin sayısının artmasını sağlamıştır.  Tüm bu gelişmeler alındığında, yeni iletişim teknolojilerinin iş dünyası ve kamu kurumları üzerinde yarattığı etkiler göz ardı edilemez. Yeni iletişim
teknolojilerinin gelişmesi ile yönetim stratejileri, çalışma şekilleri ve çalışan profilleri de değişiklik göstermeye başlamıştır. Küreselleşmeye uyum sağlayabilmek için ve başarılı olabilmeleri için dinamik, yenilikçi ve değişken bir yapıya sahip olmaları, yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir (Vural, Akıncı Ve Coşkun, 2006).
halkla-iliskiler

       Halkla ilişkiler faaliyetlerinin değişen çehresi nedeniyle çevresi de her geçen gün genişlemekte ve böylesi geniş bir çevreye hızlı ve etkin bilgi aktarımının sağlanmasında da Internet, en yoğun tercih edilen araçlardan biri olmaktadır. Öte yandan değişimi, sağladığı sınırsız bilgi akışı olanağı ile destekleyen Internet, halkla ilişkiler faaliyetlerinde bugün için kullanılması zorunlu bir ortam olmaktadır.Gerek çalışanların yönetilmesinde, gerekse projelerin planlanması, uygulanması ve yönetilmesinde Internet günümüzde sıklıkla kullanılan bir araç halini almıştır. Bilgi teknolojilerinin işleyebilmesi için üç sistem gerekmektedir: İnternet, örgüt çalışanlarının birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan intranet ve de örgütün tedarikçi ve perakendecilerle bağlantı kurmasını sağlayan ve bir iletişim şebekesi oluşturan ‘Extranet’ bütünsel bir bakış açısıyla kullanılmalı ve halkla ilişkilerin iki temel fonksiyonu olan tanıma ve tanıtma çabaları ile bütünleştirilmelidir.

        Günümüzde internet başta olmak üzere yeni teknolojiler, halkla ilişkiler uygulayıcısının günlük işleri içerisine girmiştir. Bu doğrultuda her tip işletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerinde internet kullanımı teşvik edilmektedir.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının iki temel görevi vardır. Bunlardan biri,mesaj üretimini, bu mesajları çoklu medya kanalları ile kamuya, müşterilere ve kurumsal paydaşlara yaymayı içermektedir. Diğeri ise iletişim stratejilerini planlamak ve uygulamayı kapsamaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, müşteriler/kurumsal paydaşlar ve örgütün üst yöneticileri arasındaki aracılar ve yönetimlerin ayrılmaz parçaları olarak görev yaparlar. Bu iki görev de birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Halkla ilişkiler uygulayıcısı söz konusu her iki görev için de internet teknolojisini temel araçlardan biri olarak kullanmaktadır. Bu kullanım halkla ilişkiler uygulayıcısına interaktif iletişim olanağı ile birlikte kurumsal tanıtımda ve destinasyon tanıtımında çok önemli avantajlar sağlamaktadır .

             Halkla ilişkiler alanında internet kullanımı, halkla ilişkiler uygulayıcısının diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi mesajın araç tarafından başkalaştırılması riski söz konusu olmadan en temel aktörlere ulaşmasını
sağlamaktadır. Bu şekilde halkla ilişkiler uygulayıcısı geleneksel kanalların dışında hedef kitlesi ile doğrudan iletişim kurabilmektedir. İnternetin sağladığı ayırt edici fırsatlardan birisi ise kurumsal paydaşlar ile interaktif bir ilişkinin
kurulabilmesidir.images

            Liu tarafından yapılan bir çalışmada, birçok kurumun web sayfalarını,internette varlıklarını duyurmak, kurum imajlarını geliştirmek, halkla ilişkiler uygulamalarını iyileştirmek, ürün ve hizmetlerine bakmaları için kullanıcıların
ilgisini çekmek ve kullanıcı yanıtlarını ve diğer ilgili verileri biriktirmek için kullandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan internet, medya ilişkilerini, çalışanlarla iletişimi, hükümet ilişkilerini ve müşteri ilişkilerini
kolaylaştırmaktadır .D’Ambra ve Wilson (2004) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları web’in yaş, deneyim gibi unsurlara rağmen enformasyon davranışı ile bütünleştirildiği ve belirsizliği azaltmada başarılı bir araç olduğu üzerinde durmaktadır.

                     Halkla ilişkiler uzmanlarının, halkla ilişkiler araçlarını bünyesinde barındıran internet uygulamalarında özellikle dikkat etmeleri gereken üç özellik bulunmaktadır;

1.Sızdırma; Bilginin iç hedef kitleden dışarıdakilere aktarılması, iletişimin
tek bir kitleyle sınırlı tutulmasını imkansız kılmaktadır.
2. Şeffaflık; İnternet, kurum içi sistemlerin kurumun dışındakiler
tarafından incelenmesini mümkün kılmaktadır.
3. Temsilcilik; İnternet, mesaj veya görüntülerin, bir kişiden diğerine
aktarılmak suretiyle yayılmasına fazlasıyla uygun bir ortamdır. Serseri
internet-sitelerinin ön plana çıkması bu durumun bir göstergesidir .

Halkla ilişkiler etkili ve düzenli iletişim kurma çabası olarak
değerlendirildiğinde, iletişim teknolojilerindeki her gelişmenin halkla ilişkilerin
kapsamını ve niteliğini etkilediği söylenebilir. Halkla ilişkilerin bir parçası olan
tanıtım faaliyetleri internet sayesinde sınırları aşmakta, duyurular yine internet
sayesinde çok kısa bir sürede hedef kitleye ulaşabilmektedir. Hemen herkes
tarafından kullanılan bu küresel haberleşme ağı ya da elektronik iletişim ağı
iletişime de yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu boyutuyla bakıldığında bir halkla
ilişkiler aracı olarak kabul ettiğimiz internetin kullanıcılar tarafından tercih
edilmesinin nedenlerini belirtmekte fayda olacaktır. Bu tercih nedenlerini genel
olarak şu şekilde sıralayabiliriz;

 Geniş kitlelere daha kısa sürede ulaşabilme olanağı
 Hedef kitlenin kurumla ilgili düşüncelerini kısa sürede öğrenme
olanağı
 Herhangi bir ürüne ait özellikleri veya ürünle ilgili yeni gelişmeleri
hedef kitleye ulaştırma olanağı
 Hedef kitleyi daha düşük maliyetle daha kısa sürede eğitme ve
bilgilendirme olanağı.

web sitesi 1

                           Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin temelinde, daha geniş hedef kitlelere daha kısa sürede ulaşabilmek, onları tanımak ve kendisini tanıtmak gibi politikaları olduğu gerçeğinden hareket edersek internetin halkla ilişkiler aracı olarak kullanılması nedenlerini daha iyi görebiliriz .

                               İnternet Ortamında Halkla İlişkiler Süreci

                         İnternetin sunduğu olanaklardan yararlanan kuruluşlar hedef kitlelerine ulaşarak hizmet ve ürünlerini tanıttıkları gibi, pazarlam ve satış da gerçekleştirmektedirler. Kuruluşların birbirinden uzak birimleri arasında internetle bağlantı kurma olanağı bulunmaktadır. Tüketiciler, kaynak ve hammadde sağlayanlarla bağlantıyı canlı tuttukları gibi, üstüne üstlük, insanlar, kendilerini ilgilendiren konulara ilişkin veri ve bilgilere ulaşabilmektedirler.
İnternet aracılığıyla satış sonrası destek de verilmekte, yayıncılık hizmeti gerçekleştirilmekte, yeni tanıtım, reklamcılık olanakları devreye girmektedir.
İnternet, halkla ilişkiler çalışmalarına hız ve devingenlik kazandırırken,örneğin sponsorluk çağrıları yapılmakta, koşulları, bütçesi, basınla ilişkiler, sözleşme metinleri hakkında bilgiler verilmektedir .
Halkla ilişkiler uygulayımcıları interneti gözlemleyerek, hedef kitlelerinin, müşterilerinin ve iştirakçilerinin kurum/kuruluş hakkındaki görüşlerini öğrenerek, Web ortamında var olan söylemleri bilerek, oluşturacakları strateji ve mesajları daha iyi planlayıp uygulayabilir ve krizlere acil çözümler üretebilirler. Hurme tarafından elektronik ortamdaki halkla ilişkiler sürecinin değerlendirme, analiz, planlama ve uygulama alanındaki ilkeleri su şekilde belirtilmektedir:

– Hedef kitleleri mutlaka göz önünde bulundurmak ve uygun internet
araçlarını kullanmak,
– Sitenin içeriğini sürekli güncellemek,
– Arama motorlarında (google, yahoo gibi) sitenin bulunmasını sağlamak,
– Sinerji ve entegrasyon yaratmak.
– Web sitesinin adresini basılı materyallerde belirtmek,
– Hedef kitlelere ve medyaya sunulacak bilgiyi onların almak istedikleri
yöntemle sunmak (eposta, Web sitesi, listserve v.b),
– Medyanın kuruma anında ulaşmasını sağlamak (basın bültenleri, kurum
hakkında biyografik bilgi, fotoğraf, soru-yanıt gibi) ve sitede basın kiti
oluşturmak .
Planlama aşaması internette halkla ilişkilerde ilk adımdır.Burada hedef
kitle analizinin doğru olarak yapılması önemlidir.

 İnternette Kullanılan Halkla İlişkiler Araçları
Halkla ilişkiler çalışmaları için önem taşıyan internette; web siteleri,
elektronik posta, forumlar ve haber grupları, bloglar, sohbet odaları, arama
motorları, video/ses konferansları, reklamcılık ve sponsorluk kullanılan halkla
ilişkiler araçlarıdır.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ksuiibf/article/view/5000039237

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir