HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL SORUMLULUK

sosyal-sorumluluk-nedir

Kurumsal sorumluluk, ulusal ve uluslar arası iş dünyasında önemi hızla artan iletişim çalışmaları olup, güçlü ekonomiler, pazarlar ve komiteleri ile sürdürülebilirliği içerir.Avrupa Komisyonu Kurumsal Sorumluluk tanımını şöyle yapmış; “kurumların iş operasyonlarındaki sosyal ve çevresel ilgilerini bir konsept aracılığıyla ve gönüllü olarak paydaşlarıyla etkileşim içinde tamamlamalarıdır.”Kurumsal sorumluluğun hedefi, kurumların toplumsal sorumluluk bilinci etrafında, müşterileri, çalışanları, paydaşları ve kamuoyu üzerinde pozitif etki yaratmaktır.Kurumsal sorumluluk, kuruluşlara hem ulusal hem uluslar arası alanda sürdürülebilirlik ve rekabet yönünde önemli bir katkı sağlıyor.İşletmeler çevreleriyle çok yönlü ve sıkı ilişki içindedirler. İşletmeler klasik olarak kendi yönetim sorunlarıyla ilgilenirken işletme dışındaki insanların da sorunlarına eğilirler. Ayrıca işletmeler toplumdaki çeşitli hedef kitlelerin taleplerini yakından izlerler. Kısaca işletmeler toplumla içice yaşamak zorundadırlar Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısından soyutlanamayan işletmeler; toplumun yapısını, özelliklerini, özlemlerini, geleneklerini ve alışkanlıklarını tanımak ve kendisini de topluma tanıtmak gereğini duyar. Sosyal sorumluluklar yönünde harcanan bu çabalar işletmenin büyük ölçüde halkla ilişkiler işlevinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada işletmelerdeki sosyal sorumluluk olgusu ile halkla ilişkiler arasındaki bağ ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özel sektör işletmeleri geçmişten bu yana kar elde etmek, ve sürekliliklerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüzde ise bu amaçlara sosyal fayda amacı da eklenmiştir. İşletmeler artık çevrelerine de önem vermek topluma yararlı işler yapmak durumundadır.

İşletmelerde sosyal fayda çalışmalarını, çevre ile iletişim yönetimini koordine edecek birimler ise halkla ilişkiler departmanıdır.

İşletmeler “Sosyal Sorumluluk “ adıyla yaptıkları halkla ilişkiler çalışmalarıyla sivil toplumumun önemli sorunları üzerine eğilebilir, önemli konulara dikkat çekebilir, bu konularda kampanyalar yapabilirler. Sosyal Sorumluluk çalışmaları bilinçli ve planlı yapıldığı taktirde hem işletmelere, hem STK’ lara hem de sivil topluma fayda sağlayacaktır.

Bu çalışmada, STK’ lar, özel sektör işletmeleri açısından halkla ilişkiler çalışmaları ve özellikle sosyal sorumluluk kampanyaları ele alınacak, hedeflenen sosyal faydanın sağlanabilmesi için hem STK’ lar, hem de işletmeler, hem de halkla ilişkiler departmanları için bu konuda önemsenmesi gereken noktalara dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

KAYNAK;http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=410:stk-ozel-sektor&catid=54:sivil-toplum-bilinci&Itemid=132

 

Halkla İlişkiler Eğitimi: Halkla ilişkiler ve tanıtım arasındaki fark

45Bir çok firması tanıtım yapıyor, fakat halkla ilişkiler yapmıyor Tanıtım elde mürekkep bir harekettir. Tanıtım karşılıksız medya oluşturmak için dikkat çekmektir. Sizi yazar, sizi betimler, sizi işaret eder, şamata oluşturur. Tanıtım bazen yararlıdır ve her zaman sizin egonuz için iyidir. Ama bu PR değildir.PR hikayenizin stratejik hüneridir. Sizin etkileşimlerinize,taktiklerinize, ürünlerinize ve fiyatlarınıza odaklanır, ve ne zaman bunları kaynaştırırsa, o zaman insanlar sizin hakkınızda konuşmaya başlar. REGİS MCKENNA PR’da harikaydı. Evet, STEVE JOBS ve Mac’i çıktığı yıl 30 dergi kapağına malzeme yaptı. İşte bu sadece tanıtımdı. Gerçek fikir yani Mac’in hikayesi onun hüneriydi. Eğer sıkıcı bir basın açıklaması gönderecekseniz, tanıtımınız büyük olasılıkla başarısız olcaktır, ama PR çoktan olmuş olacaktır bile. Bir reklam şirketi size gerçek bir müşteri nasıl kazanılır anlatacaktır. Bir PR şirketi size hikayecilik, dikkat çekici olmak ve kelimeleri açma konusunda bahsedecektir. Onlar belki de size sıkıcı basın bültenleri yayınlamamanızı söyleyecektir. Tecrübelerime göre, birkaç insan tanıtım problemi yaşıyor, ama hemen hemen herkesin PR problemi var. Siz ilk önce bunu çözmelisiniz. Ve büyük ihtimalle siz bir reklam şirketi kiralayıp ve onlara özgürlük vermez ve ihtiyaç duyacakları hikayenize ulaşmalarına imkan vermezseniz probleminizi çözemeyeceksinizdir.

 

 

http://blog.egitisim.com.tr/halkla-iliskiler-ve-tanitim-arasindaki-fark/

Bankalarda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri

3

Halkla ilişkiler, halkın tavrını değerleyip, işletmenin halkın çıkarlarına uygun olarak izleyeceği politikaları ve yöntemleri saptar ve kamunun anlayışını ve işletmeyi benimsemesini sağlayacak iletişim programını harekete geçiren eylemlerin yönetimini içerir. Halkla ilişkilerin rolü çeşitli çevrelerde örgüt ve hizmetleri hakkında olumlu bir imaj kurmak ve geliştirmektir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sadece hizmet işletmelerinin mevcut ve potansiyel müşterileriyle değil, personeli, tedarikçileri, hükümet üyeleri, yerel kuruluşlar, finansal kurumlar ve aracılarla da olumlu ilişkiler kurulmasını amaçlar. Halkla ilişkiler müşteri ilişkilerinden daha fazla unsur içerdiği için genellikle fonksiyonel pazarlama yönetimi düzeyinde değil şirket düzeyinde ele alınır. Bu nedenle de halkla ilişkileri kimi zaman tüm tutundurma planıyla bütünleştirmek zor olabilir.

Tanıtma ise, bir ürünün, kişinin, düşüncenin ya da hizmetin bir bedel ödenmesi söz konusu olmadan kitle iletişim araçları ile kamuya olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesidir.

Bankalar bir bakıma elde ettikleri yüksek kârlar bir başka açıdan da günümüzde yaşanmakta olan ekonomik kriz döneminde olduğu gibi kendilerine duyulan güvensizlik gibi nedenlerle sürekli olarak toplumun tepkisini üzerlerine çekmişlerdir. Bu bakımdan, banka imajının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri de şüphesiz, halkla ilişkiler ve tanıtma faaliyetleridir.

Çalışma konuları para olan bankalar, hizmet sektörünün bazı ayırıcı özellikleri nedeniyle işletmelerinin devamlılığını sağlayabilmek için halkın güvenini kazanmak zorundadırlar. Bankalarda yapılan halkla ilişkiler ve tanıtma çabaları da; bankaya güven, destek, sempati ve saygınlık kazandırmaya yöneliktir. Bankalarda halkla ilişkiler çalışmaları banka şubelerinin açılmasından önce başlar. Bir banka şubesi ya da banka açılmadan önce yapılan kampanyalar, müşteri ziyaretleri, banka açılışında verilen kokteyl potansiyel müşterilere banka hakkında iyi bir imaj kazandırılmasında çok önemlidir. Bankaların hizmetlerinin kalitesini yükseltebilmesi için halkla ilişkiler konusunun bir parçası olan” müşteri ilişkilerine çok önem verilmesi gerekir. Bu da bankaların aktif personelinin eğitilmesi ile sağlanır.

Bugün özellikle hizmet işletmelerinde halkla ilişkiler konusuna büyük önem verilmektedir. Halkla ilişkiler bölümleri kurularak, bu bölümlerde uzmanlar görevlendirilerek, hizmetlerin daha iyi sunulması, sorunların yerinde ve zamanında belirlenerek çözümlenmesine çalışılmaktadır. Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, bu kavramı “özel ya da kamu sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ilişkide bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için sürekli yaptıkları bir yöneltme görevi” olarak tanımlamıştır.

Bu tanıma göre bankalarda halkla ilişkiler;
– En etkili iletişim sistemini kurmak,
– Banka müşteri ilişkileri konusunda sempati yaratmak ve
– Bankanın çalışmaları hakkında en kapsamlı bilgileri verme amacını gütmektedir.

Bankalar ticari işletmelerdir. Öz kaynakları ne kadar büyük olursa olsun yine de sınırlıdır. Bu nedenle bankalar yabancı kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu kaynakların başında da mevduatlar gelir. Mevduat toplamak ve toplanan mevduatı bankada tutabilmek halkla ilişkileri iyi bilip uygulamakla sağlanabilir.

Bir bankanın halkla ilişkileri geliştirme amaçlarını şu biçimde sıralayabiliriz:
– Halkı aydınlatmak, çalışmalarını halka benimsetmek
– Halkta bankaya karşı olumlu davranışlar ortaya çıkarmak
– Halkın bankayla olan işlerini kolaylaştırmak
– Çalışmalarının başarısını arttırmak için halkın bilgi ve isteklerine başvurmak
– Kanun, tüzük vb. uygulamalara uyulması sağlamak ve bunun sonucunda haklarının korunabilmesi için yasal uygulama ve değişikliklerle ilgili halka bilgi vermek
– Halkla iş birliği kurarak, hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamak
– Halkın istek ve eleştirilerinden, çalışmaların iyileştirilebilmesi için yararlanmak
– Banka personelinin güdülenerek çalışma veriminin artmasını sağlamak.

Kaynak: http://notoku.com/bankalarda-halkla-iliskiler-ve-tanitma-faaliyetleri/#ixzz3UeZQiFsj

HALKLA İLİŞKİLER VE ÖDÜL ALANLARI

Halkla ilişkiler dalında aşağıdaki kategorilerde ödül verilmiştir:

1) Kurumsal iletişim projesi
Kurumsal halkla ilişkiler, kurumun mevcut ve potansiyel hedef kitlelerle ilişkilerini düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürme çabalarını ifade eder.untitled

2) Ürün / Hizmet tanıtım projesi
Reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, tutundurma karması, doğrudan pazarlama gibi iletişim yöntemlerinin birbiriyle uyumlu, bir eşgüdüm içinde marka ve pazarlama karmasının diğer unsurlarıyla birleştirilmesini kapsar.

3) Sosyal sorumluluk projesi
Toplumdan aldığını topluma verme anlayışıyla, kurum hakkında hayırsever algısı yaratarak ve kurumun sadece kar amacı gütmediğini gösterme adına yapılan, ticari karşılığı olmayan iletişim etkinliklerini ifade eder.

Halkla İlişkiler Ve Reklam Arasındaki Farklar

kömö

Birbirini araç olarak kullanan bu iki iletişim yöntemi bazen birbirine karıştırılır. Bazı görüşler tek farkın bir tarafın tüketiciyi bilinçli ve planlı olarak etkilemeye çalışması olduğunu savunur. Halkla ilişkilerde kuruluşlar bütün olarak hareket ederek kurumu ya da ürünü koruyarak pozitif bilincin devamlılığını sağlar ya da oluşmasında rol oynar. Diğer yandan reklam, ürünün satılması için düşünülmüş bir tanıtım programı bütünüdür. Reklam kısaca bir ürünü veya hizmeti satmayı hedeflerken, halkla ilişkiler kuruluşun kendi içinde ve dışında pozitif iletişimini sağlar. Reklam, bir kuruluşun kar politikasında önemli rol oynarken şirket için satış artırıcı strateji geliştirerek, pazarını genişletmenin yollarını arar. Halkla ilişkiler bu noktada doğru iletişimin tek adresidir. Kuruluşların reklam politikasının doğru yönlendirilmesinde, şirkete geri dönüşünde devreye girer. Reklamın hedef kitlesi ile halkla ilişkilerin hedef kitleleri de farklılıklar gösterir. Reklam ürünün özelliklerine göre belirli bir kitleyi ilgilendirirken halkla ilişkilerde hedef kitle olabildiğince geniş tutulur. Çünkü pozitif iletişim kuruluşların itibarının sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Bir diğer ifadeyle, reklam ekonomik sistem içerisinde, pazarda yalnızca potansiyel alıcıya hitap etmekte, buna karşın halkla ilişkiler bu ekonomik sistem içerisinde tamamıyla farklı alan ve mercilere veya tamamıyla farklı sistemlere-örneğin siyasal veya kültürel sistemlere- seslenmektedir(Faulstich,1992,28.). Reklam her kuruluş tarafında kullanılamaz ancak her kuruluşun bir halkla ilişkiler politikası ve birimi vardır.  Kısa adı RTÜK olan Radyo Televizyon Üst Kurumu’nu ele alalım. Kendi reklamını yapamaz ancak halkla ilişkilerini belirli bir noktada tutabilmek için dikkatli davranmak zorundadır. Yine özel sektördeki büyük kurumlar, kurumsal yapılarının reklamını yapma ihtiyacı içinde değillerdir ancak vasıflı elemanlardan oluşan halkla ilişkiler birimleri mevcuttur. Bu iki birbirine bağlı ancak birbirinden temelde farklı iş kolu, farklı yönetim birimleri tarafından idare edilirler. Halkla ilişkiler bir şirket politikası olduğu için doğrudan üst yönetim birimleriyle çalışır. Diğer yandan reklamcılık bir satış ve pazarlama politikası olduğu için bu birimlerle birlikte hareket eder.

Kaynak : http://www.reklam.com.tr/reklam-yazilari/reklam-ve-halkla-iliskiler-arasindaki-fark-nedir-/260

 

Halkla ilişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

17811_b

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk uygulaması kuruluşun ürününde farkındalık yaratma ve hedef kitlesine yönelik ikna edici bir iletişim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde giderek artan kurumsal sosyal sorumluluk kavramı hemen hemen tüm şirket ve özel kuruluşlarda kendini hissettirmeye başlamıştır. Kamu yararına yapılan bu tür çalışmaları kuruluşun ne denli bir kurum olduğunu gösterir. Genellikle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları bir halkla ilişkiler etkinliği içerisinde yürütülmektedir.
Genellikle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları çevreyi ve küresel ısınmayı hedef alan çalışmalar yürütülmektedir. Daha çok Pazar payına sahip geniş bir üretim payına sahip kurumlar yada kuruluşlar kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına eğilimleri vardır. Peki kuruluşlar niçin bu kadar çok para isteyen projelere katılırlar? Tam anlamıyla cevap vermek istersek şöyle diyebiliriz ; şirketlerin yada kurumların kar amaçlı çalışmalarından etkilenen unsurlarına zarar vermemek ve en önemlisi de hedef kitle üzerinde kendi imajını oluşturmak. Bir yandan da şunu da sorgulamak gerek; yani kar amacı güdülen şeyler etik mi ? yoksa etik değimli? Zira etik değilse kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını etiksel olarak sorgulamak gerek. Burada Kant’ın savunduğu görüş ortaya çıkıyor. Kant’a göre fayda amacı yapılan çalışmalar etik değildir görüşü ortaya çıkıyor. Zira kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kurum tarafından kar amacı güdülen çalışmalar olduğu için etiksel olarak sorgulamak gerek.
Ama kurumsal sosyal sorumluluk adı altında yürütülen çalışmalar kamu yararına yapılan çalışmalar olduğu için etik olduğunu düşünüyorum.
http://www.halklailiskiler.com.tr/yazi.php?id=5225

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

halkla-iliskiler-ve-tanitim      Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” bölümleri mezunlarından, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar ücretlerini yasalarla belirlenen kurallara göre, özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Kendi işyerini açanlar ise sunduğu hizmetin kalitesine ve yapılan işin miktarına göre değişen oranlarda kazanç elde ederler.

MESLEKTE İLERLEME

Çalıştığı kurumlarda daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler (halkla ilişkiler şefi, halkla ilişkiler müdürü vb.) Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

 

Kaynak: http://www.kariyerpenceresi.com/?meslekler,55,2/halkla-iliskiler-ve-tanitim.html

 

HALKLA İLİŞKİLERDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Reklam ve halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan kitle iletişim araçlarının boyutları gün geçtikçe büyümektedir. Bu çalışmada Web. 2.0 ortamının en önemli bileşenlerinden biri olan online sosyal ağlar, reklam ve halkla ilişkiler mecrası olarak değerlendirilmiştir. Hızla değişen enformasyon teknolojileri, geleneksel iletişim mecralarını değiştirmekle kalmamış, mesajın içeriğini ve mesajı gönderenle mesajın alıcılarının bulunduğu iletişim ortamlarını da değiştirmiştir. Makalede sosyal ağlar öncelikle yeni bir iletişim mecrası olarak değerlendirilmiş, pazarlama iletişimi açısından incelenmiş, sosyal ağ siteleri örneklendirilmiş, sınıflandırılmış, ve pazarlama iletişimi karmasının en önemli iki bileşeni olan reklam ve halkla ilişkiler uygulamaları ısından değerlendirilmiş; reklam ve halkla ilişkiler uygulamaları ısından avantaj ve imagesCABVUHYOdezavantajları belirlenmiş, nasıl kullanılabileceği bir örnek olayla desteklenerek aktarılmıştır.

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?

                                                                     Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimsimages (2)elerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedir.

Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan plânlı faaliyetlerdir.

Halkla ilişkiler uzmanları örgüt yönetimine halkın düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci fikirler üreten, tanıtma kampanyaları geliştiren, kampanyaları yönetim politikasına uygun olarak yöneten kişilerdir. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri arasında; yaratıcılık, inisiyatif, düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel şartlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör örgütlerinde danışmanlık yapabilme, halk ile olumlu ilişkiler tesis ve idame edebilme, karar verme ve problem çözme, araştırma becerileri sıralanabilir. Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdaş özellikli olmalıdır.

Halkla ilişkiler kavramı, ilk Fransa’da ortaya çıkmıştır; ancak daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde rağbet görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde artık ağırlıklı olarak basın ilişkileri kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda internet ve sosyal ağların da dahil olmasıyla, kitlelerle basın ve web aracılığıyla yürütülen karşılıklı, geri bildirime dayalı, simetrik iletişim faaliyetleri halini almıştır.

Temelinde dört ana modelden yola çıkar; Basın ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, iki yönlü simetrik model.

Günümüzde uygulanan temel model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime (feed-back) dayalı olan iki yönlü simetrik modeldir.

Halkla ilişkiler çalışmalarını yaparken, propoganda yapmaz, ancak ikna edici ve dürüsttür. En çok karıştırıldığı kavramlar arasında Pazarlama, Reklam, Satış Teşviği ve Propoganda bulunmaktadır. Şirketler, odaklanma açısından herkesi ele alamaz, daha doğrusu bu imkânsızdır. Bu nedenle çeşitli iletişim modelleriyle mesajını sınırlı sayıda insana veya insan topluluğuna iletmek durumunda kalır. Belli bir hedef kitleye hitap eder.

Halkla ilişkiler karması, pazarlama karmasıyla karıştırılmamalıdır. Pazarlama karması; ürün, fiyat, tanıtım ve konumlanmadan oluşurken, halkla ilişkiler karması; duyurum, kurumsal reklamcılık, basın sözcülüğü, lobicilik, yönetim danışmanlığı ve çeşitli kamu yararına faaliyetlerden oluşur.

KAYNAK: tr.wikipedia.org/wiki/Halkla_ilişkiler

 

Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler

indir
Krizler, itibar kaybına neden olabileceği gibi, kurumun sektörden silinmesine de yol açabilir. Kurumların kriz gerçeğini kabul etmeleri ve kriz planına sahip olmaları, krizle mücadele edebilmenin ve krizi fırsata dönüştürmenin tek yoludur.
Krizin fırsata dönüşme olasılığı kadar, yeni krizlere yol açması olasılığı nedeniyle krizleri yönetebilmek için çeşitli senaryolar üretilerek kriz ve kriz iletişim planları geliştirilmelidir.
Hermann’a göre krizden söz edebilmek için üç koşulun birlikte ortaya çıkması gerekir.
  • Kuruluşun itibarının sarsılması
  • Sorunun çözümlenmesi için sürenin çok kısıtlı olması
  • Kuruluş tarafından beklenmeyen zamanda meydana gelmesi

 

Kriz sözcüğünün, halkla ilişkiler literatürüne son yıllarda girmesine karşın, uygulamada kökleri Ivy Lee’ye kadar uzanmaktadır.

1902 yılında maden ocaklarındaki kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla, United Mine Workers sendikasının şemsiyesi altında 150.000 kişinin katılımıyla grev gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu krizin atlatılmasında düzenli bilgi akışı ve Ivy Lee önemli rol oynamıştır. Basın bültenleri kriz iletişimi sürecinde Ivy Lee’nin temel iletişim yöntemi olmuştur.

Aynı yıllarda Pennslyvania demir yollarında yaşanan krizin atlatılabilmesi için yine Ivy Lee’nin desteğine başvurulmuştur, böylelikle uygulamada literatüre girişi kadar yeni olmayan kriz yönetimi ve iletişimi halkla ilişkiler uygulamaları içinde yerini almıştır.

Halkla İlişkiler uzmanı, bir toplumun, bir kuruluşun ya da bir kişinin yaşamında görülen, güç dönem olarak tanımlanan krizin sonuçlarının, daha sonraki aşamaları belirleyici/etkileyici olduğu gerçeğini dikkate alarak önlemler geliştirmeli, korkulu rüya görmektense, uyanık kalmak tercih edilmeli beklenmeyen bir zamanda, istenmeyen ve çözümü acil olan bir durumla karşılaşmamak için her türlü olasılık değerlendirilmelidir.

Çünkü krizlerin neden olduğu itibar kaybı, kaliteli iş gücünü işletmelerden uzaklaştırırken, hisse senetlerinde değer kaybı yaşanmakta, markaya, ülkeye ya da şirkete karşı güven erozyonu oluşmakta, itibar kaybı yüzünden büyüyen finansal kayıplar istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Buna karşın iyi yönetilen ve izlenen akılcı iletişim politikalarıyla ortaya çıkan krizlerin fırsata dönüştürülmesi olanağı her zaman söz konusudur.

Krizde Olasılık Planları

Beklenmeyen olaylar için hazırlık ya da B planı, krizlerle başa çıkabilmenin temel şartıdır.

Etkili bir olasılık planı geliştirebilmek için planlama grubu oluşturmalı,

Sorunun kapsama alanı ve sınırları belirlenmeli,
Plan oluşturmalı,

Plan test edilmeli,
Ve plan belli aralıklarla test edilmelidir.

 

KAYNAK;http://marketingofficers.blogspot.com.tr/2012/07/kriz-yonetimi-ve-halkla-iliskiler.html

1 2 3