Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinden Özverili Çalışma

Üniversiteli gençler küçük kardeşlerine el uzattı

OMÜ Çarşamba İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Öznur Kaya, Aslı Özel ve Saliha Subaş herhangi bir üniversite kulübüne bağlı olmadan sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Düzenledikleri…

Üniversiteli gençler küçük kardeşlerine el uzattı

OMÜ Çarşamba İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Öznur Kaya, Aslı Özel ve Saliha Subaş herhangi bir üniversite kulübüne bağlı olmadan sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Düzenledikleri projeyle Ayvacık ilçesi Yenice Mustafa Çakır İlköğretim ve Ortaokulu’nda kütüphane oluşturarak okul duvarlarına figürler çizip, renklendirme yaptı.OMÜ Çarşamba İletişim Fakültesi Dekanı Nurdan Taşkıran ve fakülte öğretim görevlilerinin desteklerini de alan öğrenciler saat 11.00’den saat 17.00’ye kadar okulda çalıştı. Etkinlik için ulaşım, yemek, gerekli araç ve gereçlerin karşılanması öğrenci merkezli hayırseverler tarafından giderildi. Ulaşım ve yemeği Metro turizmin Çarşamba temsilcisi Cemalettin Durmuş, boya ve fırça malzemelerini ise fakültenin Gazetecilik birinci sınıf öğrencisi Onur Şen’in iletişime geçmesiyle Samsun 22. dönem milletvekili aday adayı Mustafa Çakır tarafından karşılandı.

Etkinlik sürecinde fakülte öğrencileri okulun öğretmenleri ile iletişimde kalarak isteklere yönelik bir çalışma yaptı. Güzel Sanatlar mezunu İlayda Nişancı’nın çizimleri fakülte öğrencilerinin fırçalarıyla renklendi. Etkinlikte fotoğraf çekimi fakültenin Gazetecilik bölümü öğrencileri tarafından yapıldı.

           kaynak:  http://www.yozgatajans.net/yerel/universiteli-gencler-kucuk-kardeslerine-el-uzatti-h37968.html

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM AŞAMALARI

 

Halkla ilişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla “PR” olarak ifade edilmektedir.Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan plânlı faaliyetlerdir.

pr

 

 

 

 

Halkla ilişkiler uzmanları örgüt yönetimine halkın düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci fikirler üreten, tanıtma kampanyaları geliştiren, kampanyaları yönetim politikasına uygun olarak yöneten kişilerdir. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri arasında; yaratıcılık, inisiyatif, düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel şartlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör örgütlerinde danışmanlık yapabilme, halk ile olumlu ilişkiler tesis ve idame edebilme, karar verme ve problem çözme, araştırma becerileri sıralanabilir. Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek  özellikli olmalıdır.

Halkla ilişkiler kavramı, ilk Fransa’da ortaya çıkmıştır; ancak daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde rağbet görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde artık ağırlıklı olarak basın ilişkileri kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda internet ve sosyal ağların da dahil olmasıyla, kitlelerle basın ve web aracılığıyla yürütülen karşılıklı, geri bildirime dayalı, simetrik iletişim faaliyetleri halini almıştır. Temelinde dört ana modelden yola çıkar; Basın ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, iki yönlü simetrik model. Günümüz de uygulanan temel model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime ( feed-back)  dayalı olan iki yönlü simetrik modeldir. Halkla ilişkiler çalışmalarını yaparken, propogan da yapmaz, ancak ikna edici ve dürüsttür. En çok karıştırıldığı kavramlar arasında Pazarlama, Reklam, Satış  Teşviği ve  Propogan da bulunmaktadır. Şirketler, odaklanma açısından herkesi ele alamaz, daha doğrusu bu imkânsızdır. Bu nedenle çeşitli iletişim modelleriyle mesajını sınırlı sayıda insana veya insan topluluğuna iletmek durumunda kalır. Belli bir hedef kitleye hitap eder. Halkla ilişkiler karması, pazarlama karmasıyla karıştırılmamalıdır. Pazarlama karması; ürün, fiyat, tanıtım ve konumlanmadan oluşurken, halkla ilişkiler karması; duyurum, kurumsal reklamcılık, basın sözcülüğü, lobicilik, yönetim danışmanlığı ve çeşitli kamu yararına faaliyetlerden oluşur.

KAYNAK : wikipedia

HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA İLİŞKİSİ

HALKLA İLİŞKİLER VE PROPAGANDA

Propaganda: bir fikrin ideolojinin tek taraflı olarak hedef kitleye dayatılmasıdır. Propaganda bir çeşit beyin yıkama çalışmasıdır. Amaç: ne pahasına olursa olsun hedef kitleyi kendi yönünde ki inanç ve eyleme yöneltmektir. Propaganda da besleyici tepkiyi tıkamak pahasına yanıt alma kaygısı yoktur ve propagandanın temel ideali tek düşünceyi tek ideolojiyi benimsetmektir. Propagandanın türleri vardır; Beyaz, gri ve kara propaganda.PROPA1

Beyaz propaganda: kimin tarafından yapıldığı belli olan bir türdür. Propagandayı yapan kendini saklamaz ortaya çıkartmak ister. Yalan habere, iftiraya, çarpıtmaya başvurmadan bilgiyi duyurma yayma ve kamuoyunu bilinçlendirme amacı vardır. Kara propagandanın aksine etkinliği fazladır. Zamanla kara propagandanın gerçeği yansıtmadığı anlaşılınca etkinliği azalır ve önemini yitirir. Beyaz propaganda da meşru bir hakkın savunulması açık bir kaynaktan yapılır.

Gri propaganda: doğruluğu ispatlanmamış birtakım dedikoduları yayma amacı vardır. Kaynak açıkça belli değildir. Amacı: rivayetler yayarak halk kitlelerinin beyinlerinde şüphe tohumları oluşturmaktır. Doğru olan bir olaya abartı ve yalanlar eklenerek muhatabı küçük ve gülünç duruma düşürme amacı vardır.

Kara propaganda: en sert ve en ağır propagandadır. Kaynağı belli değildir ve kaynak kendini belli etmez. Yalan, karalama, aşağılama, iftira, çarpıtma, hile, entrika gibi yanlış davranışlar sergilenir. Bu türde beyin yıkama teknikleri aşırı şekilde kullanılır. Sinema kara propaganda da en çok kullanılan araçlardan biridir. Dini amaçlı olarak kiliseye inanan çekme, siyasi nedenli olarak seçimlerde bir fikir ve ideolojiyi yayma, askeri nedenli olarak savaş yıllarında asker sayısını artırma gibi amaçlarla yapılabilir.

Reklam, propaganda ve halkla ilişkilerin ortak noktası bir düşünceyi PRO2aktarmaktır. Ancak bu üç disiplin iknayı farklı yollarla yapar. Reklam para ile yer ve zaman satın alarak, Halkla ilişkiler olumlu imaj yaratarak, propaganda ise mesaj bombardımanıyla beyin yıkayarak iknaya çalışır. Bu farklılıkların yanında benzer yönleri de bulunur. Propaganda ve halkla ilişkiler hedefe ulaşmak için planlı ve programlı çalışır ve lobiciliği kullanır.Propaganda mesaj bombardımanı ile hemen sonuç beklerken halkla ilişkiler uzun yıllara yayılan hemen sonuç beklemeyen olumlu imaj yaratma amacı taşıyan bir yönetim disiplinidir. Planlı ve programlı çalışmaları nedeniyle halkla ilişkiler ve propaganda birbirine karıştırılır. Halkla ilişkiler de temel ilke dürüstlüktür, haber içerikleri 5n1k formatında yüzde yüz doğru olmalıdır. Propaganda ise dürüstlüğü önemsemez ve propagandanın temel ilke değildir. Yalan, karalama, iftiraya başvurulabilir. Beyaz propaganda da ise doğru yalnızca kendi doğrusudur. Ayrıca propaganda da tek yanlı sunum vardır. Sadece tek tarafın yararı düşünülür ve olayların tek yönü aktarılır. Halkla ilişkiler uzun vadede bir sorumluluk taşıdığı için hedef kitlenin görüş ve davranışına göre kurum politikasını belirler ya da yenileşmeye gider. Propaganda hedef kitleye önem vermez hedef kitleye göre vizyonunu değiştirmez.

 

 

KAYNAK:https://gzmoncl.wordpress.com/2012/03/01/halkla-iliskiler-ve-propaganda/

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

 

Internet Sosyal Ağları Halkla İlişkilere Yardımcı Olabilir mi?

Bireyler arasındaki kişisel ya da mesleki ilişkilerin oluşturduğu ağlar sosyal ağ olarak adlandırılmaktadır. Sosyal ağları, birbiriyle doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim halinde olan kişiler oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler günümüzde sosyal ağları sanal ortamlara taşımıştır. İnternetteki sosyal ağların yaşamdaki sosyal ağlardan bazı farklılıkları bulunmaktadır. Gerçek yaşamda grupların içine girmede zaman zaman güçlükler yaşanırken, internet ortamında kişilerin sosyal ağlarına girmek daha kolay olabilmektedir. Gerçek yaşamdaki sosyal ağlar sürekli görüşülen kişilerden ve daha güçlü bağlantılardan oluşurken internette nadir görüşülen kişilerin ağlara daha kolay kabul edildiğini söylemek mümkündür.sosyal ağ

Sosyal ağ hizmetlerinde genellikle, kişisel ya da mesleki bilgilerin paylaşabileceği “profil” adı verilen bir alana kaydolunur. Bazı ağ hizmetleri, fotoğraf göndermeye, web günlüğü yayınlamaya ve benzer ilgili alanları bulunan kullanıcı gruplarına katılmaya izin verir.

En çok ziyaret edilen sosyal ağların başında Facebook gelmektedir. Adonomics tarafından yayınlanan Facebook değerlendirme raporuna göre (http://adonomics.com), Facebook’un en son tek tek kayıtlı üye kullanıcıları baz alınarak elde edilen bilgilere göre, dünyada 60 milyon aktif kullanıcısıbulunmaktadır. Bunun yaklaşık reklam ve değeri de 18 milyar dolardır. Pek çok firma için önemli bir kazanç kapısı haline gelebilecek olan Facebook, sosyal ağlar arasında kısa bir süre içinde çok önemli bir konuma ulaşmıştır. Yeni kişilerle tanışmak ve iletişim kurmak için ortam yaratması gibi avantajları nedeniyle internetteki sosyal ağlar, toplum tarafından kısa süre içinde kabul görmüştür. Bu durum sosyal ağları yeni bir kitle iletişim aracı olarak yeni bir boyuta taşımaktadır. Halkla ilişkilerin hedef kitle ile olumlu her türlü etkileşim gerçekleştirmeye yönelik çabalarına şimdilerde; web siteleri oluşturmak, örgüt içi iletişimi sağlamaya dönük olarak intranet’ten yararlanmak, başta medya kuruluşları olmak üzere, örgütün yoğun iletişim içinde bulunduğu gruplarla internet aracılığıyla iletişime geçmek, kurumların ürün ve hizmetlerinden yararlananların görüşlerinden ve önerilerinden yararlanılabilecek sohbet odaları ve internet günlükleri oluşturmak, hedef kitle ile daha hızlı iletişim kurmak için e-posta ve e-bülten kullanmak gibi çabalar da eklenmektedir.

Sosyal ağlarda üyeler için çeşitli uygulamalar (applications) gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalarla firmalar, kendi ürün ve hizmetlerine yer vererek pazarlama faaliyetlerini geliştirebilmeye, sosyal sorumluluk projelerini geniş kitlelere yaymaya imkanı bulabilirler. Örneğin NY Times, Facebook’a üye olup, kendi markasına özel uygulama yaratmıştır. Haber testleri hazırlatıp Facebook üyelerine “NY Times IQ’nuz Kaç” başlıklı uygulamasını yüklettirip, testi uygulayarak arkadaşlarına dağıtmasını teşvik ederek pazarlama iletişimi faaliyetlerine Facebook’dan da devem etmektedir.

(http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4996223070&ref=s).

Ünlü Televizyon Kanalı CBS News (http://www.insidefacebook.com/2007/09/13/mediacompanies-dont-understand-facebook/) üyelerin ana profil sayfalarına CBS News uygulamasını yükleyerek, sürekli son dakika haberlerini alabilmelerini ve başka Facebook üyelerine göndermelerini sağlamaktadır.

Kütüphaneler, kullanıcılarının gereksinimlerindeki bu tür farklılaşmaların farkına varıp bu ağlar dahilinde, onlar için sosyal2yeni hesaplar yaratabilirler.

Örneğin kullanıcılara demografik özelliklerine ve daha önceki kaynak taramalarına göre yeni kaynaklar önerilebilir, kullanıcılar kütüphanenin yeni hizmetleri ve kaynaklarından bu ağlar aracılığıyla haberdar edilebilirler. Facebook’ta kütüphane ile ilişkili çok sayıda grup bulunmaktadır. Ayrıca yine bir çok kütüphane geliştirdikleri uygulamalar ile Facebook içerisinde kataloglarına erişimin yanında verilen diğer hizmetlerin taranabilmesine de olanak sağlamıştır. Aynı şekilde Türkiye’deki kütüphanecilik ile ilgili en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşu olan Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) de Facebook içerisinde(http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=5650022067) “Uygulama” bazında olmasa da “Grup” olarak bir alana sahip olması başlangıç olarak memnuniyet vericidir. TKD Grubundaki 300 civarında üyenin birçoğunun meslek mensubu olmaması TKD’nin meslek dışı kişilere de mesajlarını iletebilmesine olanak sağlamaktadır. Herkese açık olan grubun üyeleri video, fotoğraf ya da yorumlarını paylaşabilmektedirler. Kütüphanecilik, arşivcilik, belge ve bilgi hizmetleri alanlarındaki mevcut katılım ve paylaşımı geliştirici bir rol oynayacağı düşünülen Facebook TKD Grubu’nun, sadece meslek içi kişileri değil kitap, kütüphane ve okuma konularında duyarlı herkese hitap edebilmesine yönelik çalışmaların devam ettirilmesi, TKD’nin halkla ilişkiler çabalarına katkı sağlayacaktır.

 

 

 

KAYNAK:https://senolkaradeniz.wordpress.com/2013/09/19/internet-sosyal-aglari-halkla-iliskilere-yardimci-olabilir-mi/

Halkla İlişkiler Ödülü

Türkiye’ye ABD’den halkla ilişkiler ödülü!

PR ajansı çalışanının bir günü…

   PR Ajansı Çalışanının Bir Günü

Halkla ilişkiler dünyasında ajans hayatı, çekingen ve ürkek insanlar için ya da akşamları 8 saatin üzerinde uykuya bağımlı olanlar için uygun değildir.

Ajans yaşamı atılgan, yaratıcı ve akıllı telefon bağımlılarına uygundur.

İşleri sadece çekici partilere katılmak ve Facebook karşısında saatler geçirerek maaş almak (gerçi biraz bundan var) değildir. Ajans yaşamı zorludur ama tatminkârdır. İşte bir ajans çalışanının günü:

Sürekli yaratıcılık beklenir

Goril kostümü sağlamak, Otomatik Portakal’ın (A Clockwork Orange) gizli dilini öğrenmek, antika bir av tüfeğini kullanabilmek için izin almak; bunların hepsi bir ajans çalışanının günlük işleri olabilir.  Kısacası tipik gün diye bir şey yoktur.

Diğerleri, aylaklık edip saatin tik taklarını izlerken bizler akılda kalıcı kampanya sloganlarını, medya gönderimlerini düşünüyor ve basın bültenleri (bazen de infografikler) hazırlıyoruz.

Cuma gecesi arkadaşlarıyla yemekteyken akıllı telefonlarına aklına gelen fikirleri kaydeden bizleriz. Müzik festivalinde notlar alan bir tek biziz çünkü kalabalık etkileşimiyle potansiyel müşteriyi kazanma taktikleri arasında bir paralellik görmüşüzdür. Araba kullanırken yazıları takip etme dürtüsüyle savaşanlar bizleriz çünkü geçerken gördüğümüz bir şey bizi düşündürür. Algılarımız sürekli açık. Çünkü ilham her yerde ve beyinlerimiz asla durmaz.

Sürekli ilerliyor ve bir şeyler öğreniyoruz.

Bir gün sağlık yasası gündemdedir, diğer gün restoran menüsü– ya da belki bir kaç saat sonra. Bir ajansta çalışmak bir konudan diğer konuya mümkün olduğunca çabuk geçip adapte olmayı ve sürekli öğrenme isteği içinde olmayı gerektirir. Her zaman yeni sektörlerden yeni müşterilerle çalışıyoruz bu yüzden ajans duvarlarının arkasında sıkıcılığa yer yoktur.

Eğlenceli mi? Evet. Kolay mı? Hayır.  Ajans hayatı bir sürü konuda bir sürü şey bilmeyi gerektirir. Müşterileriniz her gün sizden bir şeyler bekler. Bu yüzden sürekli bilgiyi tazelemek, notlar almak ve sıkı çalışmak durumundasınız. Bunu yaparsanız kazanırsınız. Ve şunu unutmayın şüpheye düştüğünüz bir durumda iki kere değil üç kere kontrol edin.

Çoklu kişilikler ya da en azından farklı bakış açıları.

Halkla ilişkiler uzmanları geniş yelpazedeki insanlarla iletişim halindedir. Pinterest takıntılı kullanıcılardan muhabirlere hepsi Facebook’ta nasıl gönderi yapılacağını bilmek istiyor. Tüm bu görevleri etkili bir şekilde sonuçlandırmak, her mesajı bu bambaşka gruplar için yorumlamak durumundayız. Evet empati sadece sizi iyi arkadaş yapan bir vasıf değil aynı zamanda müthiş bir ajans ekip üyesi yapan vasıftır.

Girişkenlik

Halkla ilişkiler uzmanları bir şeylerin gerçekleşmesi için uğraşır. Bir hikâye için asla oturup beklemez. Onu ortaya çıkarmanın yollarına bakar.

Bu önde olmanız ve kalmanız için yapmanız gereken şeydir. Müşterileriniz size ne yapılması gerektiğini söylemez. Uzman olan sizsiniz öyleyse buna göre davranın ve yapmaya başlayın. Müşterilerinizin yaptığı başarılı işleri hikâyeleştirin ve dağıtın ya da büyük işler başarmalarına yardımcı olun.

Kaynak:  The Black Sheep Agency, www.prrehberi.com

”Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanlığı” Mesleği ve İş Olanakları

TANIM:

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

– Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar,
– Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar,
– Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler,
– Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler,
– Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çeşitli büro malzemeleri,
– Bilgisayar,
– Gazete, mecmua gibi basılı yayınlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin;
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– Araştırma merakı olan,
– Dışa dönük, girişken,
– Dış görünümüne önem veren,
– Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı genellikle büro ortamında oturarak çalışır. Bazen de büro dışında konferans, seminer gibi kültürel ve sosyal nitelikteki etkinliklerde görev alabilir. Kişi çalışırken, yöneticilerle, meslektaşlarıyla, kurum elemanlarıyla ve kurumla ilişkisi olan diğer insanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı “İletişim” , “İşletme” ve “İletişim Bilimleri” fakültelerinin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” bölümlerinde verilmektedir;
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi,
– Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
– Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Çağ Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi,
– Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– İstanbul ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
– Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi,
– Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Türkçe,
– Sosyal Bilgiler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
– Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ile liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanlarından mezun olanlar bu alanda yüksek öğrenim görmek istediklerinde ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Reklamcılık ve Halkla İlişkiler programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar ise liselerin Türkçe – Matematik alanından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Büro Yönetimi”, “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı”, “Ofis Teknolojileri ve Yönetimi”, “Sekreterlik”, “Sosyal Bilimler”, “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” lisans programlarına, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık programlarını bitirenler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümüne ayrıca “Halkla İlişkiler”, “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “İnternet ile Pazarlama”, “Pazarlama/Pazarlama ve Satış”, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi”, “Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi”, “Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama”, “Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık”, “Reklamcılık Yönetimi”, “Satış ve Reklam Yönetimi”, “Satış Yönetimi” e- Ticaret, İletişim ve Halkla ilişkiler ön lisans programını bitirenler de aynı sınavda başarılı oldukları taktirde “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere Yabancı Dil, Ekonomi, İletişim Bilimlerine Giriş, Örgüt Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Bilimi, Tanıtım Yöntemi ve Teknikleri, Pazarlama ve Reklamcılık, Örgüt Psikolojisi, Siyasi İletişim, Kişiler Arası İletişim, Yazma Yöntemleri, Eleştirel Teoriler, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Reklam Tasarımı, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, İçerik Analizi, Güzel Konuşma gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun olduğu programa göre “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans diploması ve “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” bölümleri mezunlarından, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar ücretlerini yasalarla belirlenen kurallara göre, özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Kendi işyerini açanlar ise sunduğu hizmetin kalitesine ve yapılan işin miktarına göre değişen oranlarda kazanç elde ederler.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Çalıştığı kurumlarda daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler (halkla ilişkiler şefi, halkla ilişkiler müdürü vb.)

– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Reklamcı,
– Gazeteci.

H- EK BİLGİLER

Üniversitelerin iletişim, işletme ve iletişim bilimleri fakültelerine bağlı “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla ilişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” programlarının dışında çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Halkla İlişkiler” ile “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık” bölümleri de vardır;

Bu bölümden mezun olan kişiler “Meslek Elemanı” unvanıyla kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanına yardımcı eleman niteliğinde çalışırlar.

 

Alıntı yapılan adreshttp://www.sorubak.com/halkla-iliskiler-ve-tanitim-elemanligi-meslegi-ve-is-olanaklari_700.r_html

1 2 3